Metodiskie ieteikumi

Kā veidot atbalsta sistēmu bērna talanta veicināšanai izglītības iestādē?

Identificēt katram bērnam talanta potenciālu kādā jomā un pieņemt lēmumus, kā labāk atbalstīt viņa spēju attīstību, – viens no lielākajiem izaicinājumiem  izglītības iestādei un katram pedagogam. Bērni ar augsti attīstītām spējām visos izglītības iestāžu veidos ir jāatbalsta tikpat daudz, cik esam iemācījušies stiprināt “vājākos bērnus”. Iespējams, ka “vāju bērnu” vispār nav, ir tikai kādas “vājās vietas” vienā vai otrā jomā. Izveidot izglītības iestādē veiksmīgu atbalsta sistēmu bērna talanta veicināšanai – tā ir apņemšanās uzsākt kvalitatīvas pārmaiņas. Pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci saskatīt bērna talanta potenciālu, saredzēt izaugsmes iespējas, izstrādāt veiksmīgāko stratēģiju bērna talanta veicināšanai – tie ir pirmie soļi. Lai tas izdotos, iespējams, izglītības iestādē jābūt vienam pedagogam, kurš vēlas kļūt par koordinatoru – līderi šajā pedagoģiskajā jomā.

Kādas kompetences nepieciešamas pedagogam bērna talanta veicināšanai?

Kompetence ir dziļa un noturīga cilvēka personības daļa un pēc tās var paredzēt viņa uzvedību dažādās situācijās un amatos. Pedagoga darbības pamats ir profesionālā kompetence. Pedagogam, kas veicina bērna talanta attīstību, nepieciešama kompetence piecās jomās: personiskā gatavība; bērna talanta potenciāla identificēšana; bērna talanta veicināšana; vides veidošana; sadarbība un atbalsts.

Kā izglītības iestādes vide veicina bērna talanta attīstību?

Izglītības iestāde ir ne tikai fiziska, bet arī kultūras telpa, kurā bērns mācās, tāpēc šai videi ir jābūt drošai un jēgpilnai. Lai izglītības iestādē vide veicinātu bērna talanta attīstību, nepieciešams ņemt vērā trīs būtiskus komponentus: fizisko vidi, informatīvo vidi, sociālo vidi. Šie trīs komponenti nav pakārtoti cits citam, taču tie ir savstarpēji saistīti un atrodas nepārtrauktā mijiedarbībā. Fiziskās vides uzdevums ir pozitīvi stimulēt bērnu sajūtas un izjūtas, tādējādi palīdzot koncentrēties, lai mācību procesā sasniegtu pēc iespējas labākus rezultātus. Informatīvās vides uzdevums ir nodrošināt bērniem aktuālu, objektīvu un daudzpusīgu informāciju. Jāņem vērā, ka bērni ar augstu talanta potenciālu ir īpaši jūtīgi, saņemot nepietiekamu informāciju, pedagogam ir iespēja zaudēt autoritāti un bērnā radīt vēlmi turpmāk neuzticēties un nesadarboties. Sociālās vides uzdevums ir nodrošināt emocionālo labsajūtu, attīstīt savstarpēju komunikāciju un rūpēties par drošības izjūtu atbilstīgi katra bērna vajadzībām. Jāņem vērā, ka bērns ar augstu talanta potenciālu alkst pēc empātiskām un viņa interesēm atbilstīgām sarunām.

Kādas ir bērna talanta veicināšanas iespējas?

Pedagoģijas teorijā un praksē ir atrodamas vairākas pieejas bērna talanta veicināšanai. Tās ir vērstas gan uz kvantitatīvām izmaiņām, piemēram, mācīšanās tempu, gan uz kvalitatīvām izmaiņām, piemēram, mācīšanās stilu. Katra izglītības iestāde var izvēlēties atbilstošāko stratēģiju vai to kombināciju, ņemot vērā iekšējos un ārējos resursus konkrētu bērna talanta attīstīšanai.

Mācību programmas “paātrināšana” nozīmē to, ka bērniem tiek piedāvāta iespēja mācīties ātrāk, jo viņiem ir strukturētākas priekšzināšanas un vajag mazāk laika atkārtošanai un vingrinājumiem. Mācību programmas “bagātināšanu” raksturo daudzveidīgāks mācību saturs un paaugstinātas grūtības pakāpes uzdevumi.

Bērni ar augstu talanta potenciālu pedagogiem ir liels izaicinājums, jo viņiem jau ir zināšanas un kompetences, kas mācību stundās būtu jāapgūst vai arī viņi jauno saturu uztver ievērojami ātrāk nekā viņu klasesbiedri. Veicinot bērnu talantu attīstību izglītības iestādē, jādomā par piemērotu prasību izvirzīšanu atbilstīgi bērna talanta potenciālam.

Kāpēc ir nepieciešama sadarbība ar ģimeni?

Bērna talanta veicināšanā būtiska loma ir ģimenei. Pats svarīgākais – vecāku interese par bērnu un viņa spēju attīstību. Vecāki ir tie, kas visbiežāk pamana bērnā talanta pazīmes kādā jomā vai viņa īpašās spējas. Vecāki var justies arī nepārliecināti un baidīties pārvērtēt sava bērna spējas. Bez veiksmīgas sadarbības ar pedagogiem vecākiem ir grūti pieņemt lēmumus par nepieciešamo atbalstu ģimenē bērna talanta veicināšanai. Profesionālas konsultācijas, kuras vecākiem vada pedagogs, sniedzot informāciju par bērna talanta potenciālu un attīstību, tā nav tikai palīdzība vecākiem, tas ir atbalsts arī bērnam. Cieņpilna un konstruktīva sadarbība starp vecākiem un pedagogiem ir labākais priekšnosacījums bērna talanta veicināšanai.