VIMALA metodoloģija

Vienaudžu mācīšanās pēctecīgai lasītprasmes veicināšanai pamatskolas pirmajā posmā

VIMALA metodoloģijas pamatā ir kooperatīvā mācīšanās virzīta uz vienaudžu savstarpējo sadarbību.
VIMALA viens cikls paredzēts 12 nedēļām. Programmas metodoloģija ietver skolēnu darbu pārī, vienaudžu lasītprasmes vērtēšanu un izaugsmes dinamikas fiksēšanu. VIMALA paredz 4 secīgas lasīšanas aktivitātes skolēnu lasītprasmes attīstīšanai:

lasīšana pārī;

atstāstīšana;

rezumēšana;

prognozēšana;

Katra no šīm četrām lasītprasmes attīstības aktivitātēm ir papildinājums mācību stundai un tās vēlams plānot mācību stundas beigās.

 

Īstenojot VIMALA metodoloģiju ir jāievēro pēctecība un regularitāte: pirmsskolā lasītprasmes attīstība jāsāk ar bērnu iepazīstināšanu ar skaņu/burtu attiecībām, īsu, bērniem nozīmīgu vārdu un īsu tekstu lasīšanu. Sākot no 1.klases tiek īstenotas VIMALA  4 lasīšanas aktivitātes, ņemot vērā skolēnu lasītprasmes attīstības individuālās īpatnības. Platformā apkopoti uzdevumu paraugi lasītprasmes attīstīšanai pirmsskolā, sākumskolā un pamatskolā.

VIMALA priekšrocības

skolēniem ir vairāk iespēju trenēties lasīšanā regulāri;

skolēni saņem vienaudžu atbalstu;

paaugstinās skolēnu aktivitāte lasīšanas procesā;

sekmīgākie lasītāji ir paraugs vienaudzim;

vienaudži sniedz viens otram tūlītēju koriģējošu atgriezenisko saikni;

motivē skolēnus labāk lasīt;

iespēja sekot saviem sasniegumiem lasīšanā.

VIMALA noteikumi – pienākumi un atbildība

Nodarbību laikā skolotājam jāveicina laba uzvedība un noteikumu ievērošana. Lai gan katrai aktivitātei ir savi uzdevumi, skolēniem ir jāpatur prātā četri galvenie noteikumi:

runāt tikai ar savu partneri un tikai par veicamajiem uzdevumiem;

runāt klusi (pusbalsī);

sadarboties ar savu partneri;

uzlabot savu lasītprasmi;

Ja esi vadītājs un tev jāpalīdz lasītājam:

pievērs uzmanību tikai savam partnerim;

ja domā, ka tavam partnerim ir nepieciešama palīdzība, tad piedāvā to;

nesniedz atbildi uzreiz, palīdzi partnerim pašam atrast atbildi;

uzdod jautājumus, kas sākas ar „ko”, „kur”, „kad”, „kā”, „kāpēc”, lai tavs partneris varētu saprast problēmas būtību;

ja viens palīdzēšanas veids neder, paskaidro citādāk;

pēc tam, kad esi palīdzējis/-usi vairākos veidos, nosauc pareizo atbildi;

ja pats/pati nezini atbildi, jautā skolotājam;

lūdz, lai tavs partneris paskaidro, ko sapratis, lai uzzinātu, vai viņš/-a visu sapratis/-usi pareizi;

Ja esi lasītājs un tev ir nepieciešama palīdzība:

lūdz palīdzību;

turpini jautāt līdz saproti atbildi;

Skolēnu darbs pāros

Skolēnu darbs pārī balstīts uz sadarbības prasmēm – mācīties sadarbojoties. Dalot skolēnus pāros, “skolotājam jāievēro, lai skolēns ar augstāku lasīšanas līmeni strādātu pārī ar skolēnu, kuram, ir vidēji sasniegumi; skolēns ar vidējiem sasniegumiem strādātu pārī ar skolēnu, kuram ir zemāki rezultāti”. (Kalve A., Margeviča I., Papule E., 2013, 27.lpp.)

Veicot lasīšanas pārbaudi pirms katras aktivitātes, skolēnus sarindo pēc viņu lasītprasmes līmeņa. Veidojot pārus, ņem vērā iepriekš minēto.

Dalījums pāros https://iris.peabody.vanderbilt.edu/mcontent/pals26-p07-activity/#content

Skolēni pārī strādā 3 nedēļas (vienu lasīšanas aktivitāti), t.i. katrā lasīšanas aktivitātē skolēns strādā citā pārī. Sākumskolas klasēs ieteicams pārim sēdēt kopā arī visās pārējās stundās. Pirms mainīt pāri, skolotājs veic kārtējo lasīšanas pārbaudi.

Pāris katrā lasīšanas aktivitātē kopīgi pelna punktus un atzīmē tos.

Skolotājiem jāparedz, kā skolēnu prombūtne ietekmēs viņu VIMALA nodarbības. Ko darīt, ja kāds no skolēniem nav ieradies?  Ir vairāki ieteikumi, lai nodrošinātu, ka visi skolēni var iesaistīties lasīšanas pasākumos pat tad, ja viens vai vairāki skolēni nepiedalās:

 1. augstas veiktspējas skolēnu var izraudzīties par “ceļotāju”, kurš aizvietos skolēnus, kuri nav klātienē;
 2. skolēns, kam nav pāra var pievienoties citam pāri, lai izveidotu triādi:
  • divi augstāka lasītprasmes līmeņa skolēni vispirms kalpo kā lasītāji, bet zemākā lasītprasmes līmeņa skolēns darbojas kā treneris;
  • skolēnus ar lasīšanas grūtībām nevajadzētu apvienot triādē;
 3. ja divu skolēnu pārinieki nav klātienē, šos skolēnus var apvienot pārī uz konkrēto lasīšanas nodarbību, labākais lasītājs pārī vispirms darbojas kā treneris;
 4. ja skolēns ilgstoši nav piedalījies lasīšanas aktivitātēs (izlaidis vienu aktivitāti ), tad:
  • skolotājs aktivitāti parāda, izmantojot uzdevumus e-platformā.
Laika skala

nedēļa

aktivitāte

prasme

laiks

1. – 3. nedēļa Lasīšana pārī
 • pareiza lasīšana
 • iegūto rezultātu apkopošana
10 – 15 minūtes
4. – 6. nedēļa Atstāstīšana
 • pareiza lasīšana
 • secīga lasītā atstāstīšana
 • galveno varoņu nosaukšana
 • darbības vietas nosaukšana
 • iegūto rezultātu apkopošana
10 – 15 minūtes
7. – 9. nedēļa Rezumēšana
 • pareiza lasīšana
 • balsta vārdu noteikšana
 • galvenās domas formulēšana
  ne vairāk kā 10 vārdos
 • iegūto rezultātu apkopošana
10 – 15 minūtes
10. – 12. nedēļa Prognozēšana
 • pareiza lasīšana
 • prognozes izteikšana balstoties uz lasītā
 • prognozes pamatošana
 • iegūto rezultātu apkopošana
10 – 15 minūtes